Aplikasyon

hakkımızda

               - APLİKASYON -

Tanım : Aplikasyon (yer tespiti), tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yerinin belirtilmesidir.

İstenen Belge ve Bilgiler :

Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği,

Taşınmaz mal malikinin kimliği veya temsilcisinin vekaletname örneği ve kimliği,

Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği.

Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ve kimliği.

Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği.

İzlenecek yol :

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunulur.

Aplikasyon işlerinde özellikle bir sınırda ihtilaf varsa ihtilaflı sınırın sözlü olarak belirtilmesi gerekir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.

Taşınmaz malın hisseli olması halinde hissedarların hisseleri oranında aplikasyon işlemi yapılmaz.

Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur.

Görevli kadastro elemanları ölçü için gerekli inceleme ve ön hazırlıkları büroda yaparlar.

İlgili parselin pafta tersimat kontrolü yapılarak tersimat hatası olup olmadığı araştırılır. Hata belirlenmesi halinde ilgili mevzuata gore düzeltme yapılır.

Talep sahibi başvuru fişinde belirtilen gün ve saatte temin edeceği taşıt ile aplikasyon işlemi için görevlendirilen kadastro elemanlarını taşınmaz malın mahalline götürür. Kadastro elemanları hazırladıkları aplikasyon krokisini zemine tatbik ederler. Resmi taleplerde gün verilmiş ise verilen gün ve saat ilgili kuruma bildirilir.

Aplikasyonu yapılan parselin zeminde belirli olmayan sınır köşe noktaları zemin tesisi ile işaretlenir. Tesis malzemesi ilgilisince temin edilir.

Aplikasyon işleminin bitiminden sonra 2 nüsha aplikasyon krokisi düzenlenir. Aplikasyon krokisinde, aplikasyon ölçü degerleri ile birlikte poligon noktaları ve parsel köşe noktalarının koordine defterleri gösterilir. Bu kroki yetkili kadastro elemanları ve varsa komşu malikleri ve diğer ilgililerce imzalanır. İmar parsellerinin aplikasyonunda komşu parsel maliklerinin imzalarına gerek yoktur. Aplikasyon krokisinin bir sureti ilgilisine verilir.

İşlemin Mali Yönü :

Aplikasyon iş1emlerinde hizmet bedeli, ilgilisi tarafından Döner Sermeye İşletmesi Saymanlığına yatırılır. Döner sermaye hizmet bedeli alınmaması gerekli taleplerde: istem belgesinin "tutarı" bölümüne taşınmaz malın cinsi yazılır (okul yeri, hükümet binası vb.).

PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ

Tanım : Taşınmaz malın bulunduğu yerin herhangi bir ölçme işlemi yapılmadan paftasından faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir.

İstenen Belge ve Bilgiler :

Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği

Taşınmaz mal malikinin kimliği veya temsilcisinin vekaletname örneği ve kimliği,

Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği.

Talep sahibi şirket, vakıf dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ve kimliği.

Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirascı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği.

İzlenecek yol :

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunulur.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.

Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur.

Talep sahibi başvuru fişinde belirtilen gün ve saatte temin edeceği taşıt ile görevli kadastro elemanını taşınmaz malın mahalline götürür.

Görevli kadastro elemanı taşınmaz malın bulunduğu yeri herhangi bir ölçü yapmadan, pafta örneğinden faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterir.

Yer gösterme işleminden sonra, parselin yerini bilinen yollara ve tesislere göre tarif eden ölçeksiz bir kroki düzenlenir. Meskun alanlarda cadde/ sokak adı ile kapı numarası da belirtilir. Bu kroki ilgilisine verilmez.

İşlemin Mali Yönü :

Parselin yerinde gösterilmesi işlemi için; 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge' nin "Kadastro Değişiklik ve Kontrolluk İşlemleri Ücret Çizelgesi'nde" belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafindan Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.

Tapu Sicil Müdürlerinin, taşınmaz malın hangi ada ve parselde olduğunun belirlenmesi hakkındaki yazılı taleplerinde, ilgili talep sahibinin kadastro müdürlüğüne müracatı sağlanarak, araziye gidilmesi halinde parselin yerinde gösterilmesi işlemine göre ücret alınır.

Mahkemeler ve icra dairelerinin, haciz ve ihtiyati tedbir kararı nedeni ile tapu sicil veya kadastro müdürlüklerinin isteyecekleri, taşınmaz malın ada ve parsel numarasının tespiti taleplerinden döner sermaye ücreti alınmaz. Araziye gidilmesi halinde görevlendirilen personel yolluğu ile taşıt ilgilisince karşılanır.